OPEN CALL for researcher networks in forestry

Nordic Forest Research (SNS) and the Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy) want to promote collaboration and strengthen forest research related to bioeconomy in the Nordic region by networking activities. Therefore we hereby announce a joint research network call.

För text på svenska: skrolla ner

 

These are the focus areas of the call:

I. Youth’s perspective on mitigating climate change in Nordic forests

Climate change has increased the risk of forest damage in the Nordic region, caused by, among other, drought, fire, floods, pests and pathogens. We want to influence the Nordic forest sector by funding networks that explore youth’s perspectives and inspire knowledge building among Nordic youth regarding the role of forests and forestry to mitigate climate change and climate change related damages.

II. A gender equal Nordic forest sector

Forestry is historically a male dominated sector. We want to promote gender equality and highlight the importance of equal rights and opportunities by funding networks that directly address gender equality issues with the aim of creating a modern and diverse Nordic forest sector.

III. We also invite networks that relate to the general focus areas of the SNS strategy:
Forest resources as a base for value creation and rural development
Climate change adaptation and mitigation
Safeguarding of forest biodiversity

Well qualified applications related to focus area I and II, specific for this call, will have highest priority in the evaluation and selection process.

Deadline for submitting an application is August 31, 2023 at 24:00 CEST.

Successful applicants may receive funds of maximum 200,000 SEK for activities over the course of one year (2024), covering at most 50% of the total budget for the network. 

At least five different countries should be represented in the network, and out of them at least three research institutions from different countries in the Nordic region should be represented. PhD student should be included in the network. Male/female gender must be represented by a minimum of 40% of the applicants and the participants in the network, and we welcome applicants/participants of other genders.

Network outputs should be useful for the Nordic community and should include knowledge exchange across national borders through e.g. arranging workshops, seminars, scientific meetings or open conferences. Networks could also produce peer-reviewed scientific papers, communicate research results, design policy recommendations based on research findings, write large-scale research funding applications, and create or maintain databases or websites.

 

Call text

Application form

SNS strategy

Gender equality guidelines for networks

Report: Gender balance in the Nordic forest sector

Report: Redefining digital bioeconomy

 

 

Text på svenska:

UTLYSNING av medel till forskarnätverk inom skogssektorn

Nordic Forest Research (SNS) och Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy) vill främja samarbete och stärka skogsforskning relaterad till bioekonomi i Norden genom nätverksaktiviteter. Därför öppnar vi nu en gemensam utlysning av medel till Nordiska forskare inom skogssektorn.

 

Dessa är fokusområdena för utlysningen:

1 Ungdomars perspektiv på att motverka klimatförändringarna i nordiska skogar
Klimatförändringarna har ökat risken för skogsskador i Norden, orsakade av bland annat torka, brand, översvämningar, skadedjur och olika patogener. Vi vill påverka den nordiska skogssektorn genom att finansiera nätverk som forskar kring ungdomars perspektiv och inspirerar till kunskapsuppbyggnad bland nordiska ungdomar om skogarnas och skogsbrukets roll för att minska klimatförändringar och klimatförändringsrelaterade skador.

2 En jämställd nordisk skogssektor
Skogsbruket är historiskt sett en mansdominerad sektor. Vi vill främja jämställdhet och lyfta fram vikten av lika rättigheter och möjligheter genom att finansiera nätverk som direkt adresserar jämställdhetsfrågor i syfte att skapa en modern och mångsidig nordisk skogssektor.

3 Vi välkomnar också in nätverk som relaterar till de allmänna fokusområdena i SNS strategiplan:

  • Skogsresurser som bas för värdeskapande och landsbygdsutveckling
  • Anpassning till och begränsning av klimatförändringarna
  • Säkerställande av skogens biologiska mångfald

Väl kvalificerade ansökningar relaterade till fokusområde 1 och 2, vilka är specifika för denna utlysning, kommer att ha högsta prioritet i utvärderings- och urvalsprocessen.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2023 kl 24:00 CEST.

Beviljade nätverk kan erhålla medel om högst 200 000 SEK för aktiviteter under loppet av ett år (2024), vilket täcker högst 50% av den totala budgeten för nätverket.

Minst fem olika länder bör vara representerade i nätverket. Av dessa bör minst tre forskningsinstitutioner från olika länder i Norden vara representerade. Doktorander bör ingå i nätverket. Personer av kvinnligt/manligt kön måste representeras med minst 40% av de sökande och deltagarna i nätverket, och vi välkomnar sökande/deltagare av andra kön.

Resultatet av nätverksaktiviteterna ska vara till nytta i en nordisk kontext och bör innefatta kunskapsutbyte över nationsgränser genom till exempel arrangera workshops, seminarier, vetenskapliga möten eller konferenser. Nätverk skulle också kunna producera expertgranskade vetenskapliga artiklar, kommunicera forskningsresultat, utforma policyrekommendationer baserade på forskningsresultat, skriva storskaliga ansökningar om forskningsfinansiering och skapa eller underhålla databaser eller webbplatser.

Utlysningstext

Ansökningsformulär

SNS strategi

Guidelines för jämställda nätverk

Rapport: Gender balance in the Nordic forest sector

Rapport: Redefining digital bioeconomy

Do you know someone interested?

Comments are closed.