Newly painted picture of the Nordic forest sector

The Nordic countries account for only 1.6% of the world’s total forest area, but this is an important percentage. Sweden and Finland contribute 16% of global exports of sawnwood products and paper, and 14% of pulp exports.
Svensk text längre ner
 
 
Forests in Sweden and Finland, in particular, have been actively managed for a long time, and although much has been harvested, both countries have doubled their timber stocks over the past 100 years.
 
Nordic forests are also important for biodiversity in Europe, especially through the contiguous older forests in the northern part. Sweden, Norway and Finland are the only European countries that, according to the Biodiversity intactness index, are above the planetary limit for biodiversity. This and much more is reported in the compilation Nordic Forest Statistics 2023, which is an extended collection of statistics since the previous pilot version from 2020.
 
The 53 pages contain statistics on resources, industry, trade, prices, environment and climate. All tables and graphs are based on official statistics, but in some cases they have been specially edited by the authors Mats Hannerz and Håkan Ekström.
 
 
 
 
 
 
 
 

Swedish text

Nymålad bild av den nordiska skogssektorn

De nordiska länderna står för endast 1,6 % av världens totala skogsareal, men det är en viktig andel. Sverige och Finland står för 16 % av den globala exporten av sågade trävaror och papper och 14 % av massaexporten.

 

Skogarna i framför allt Sverige och Finland har brukats aktivt under lång tid, och även om mycket har avverkats har båda länderna fördubblat sina virkesförråd under de senaste 100 åren.

Nordiska skogar är också viktiga för den biologiska mångfalden i Europa, särskilt genom de sammanhängande äldre skogarna i norra delen. Sverige, Norge och Finland är de enda europeiska länderna som enligt Biodiversity intactness index ligger över den planetära gränsen för biologisk mångfald. Detta och mycket mer redovisas i sammanställningen Nordisk Skogsstatistik 2023, som är utökad sedan den tidigare pilotversionen från 2020.

De 53 sidorna innehåller statistik om resurser, industri, handel, priser, miljö och klimat. Alla tabeller och grafer är baserade på officiell statistik, men i vissa fall har de specialredigerats av författarna Mats Hannerz och Håkan Ekström.

Ladda ner rapporten här

 

Do you know someone interested?