SNS 50th anniversary call for research projects and networks

 

Svensk text längre ner

Nordic Forest Research (SNS) has, as a co-operating body under the Nordic Council of Ministers, been a unifying factor in Nordic forest research since its establishment in 1972. This year SNS is celebrating its 50 years anniversary with an extra open call.

 

The discussion in the Nordic countries about the effect of forestry on the condition and development of forest biodiversity is often a heated and strongly polarized debate. This involves e.g. the effects of using introduced tree species, how to manage old forests to maximize various ecosystem services and forest management in general.

With this call, SNS wants to look toward the future, using knowledge gained through the past 50 years to provide a better scientific basis for a constructive dialogue about future forestry.

The overall focus of this call is resource management and biodiversity in Nordic forests, with emphasis on the development of Nordic forests and the interaction between resource management and biodiversity. Looking forward, how can we use the knowledge provided by research during the past 50 years to ensure productive forest ecosystems for the future? What have we learned during the past decades, and which knowledge gaps are still present or have emerged in recent years?

The aim of the call is to promote collaboration and strengthen forest research across the Nordic region. The grant should contribute to a better knowledge platform on which to discuss perspectives of future forestry in the Nordic region. Grants are given to both research projects and research networks.

Call conditions can be found in the call text. Important is that each gender must be represented by a minimum of 40% of the applicants and participants in the project/network, and there should be a plan for, how to ensure effective gender equality (also see our Gender Equality Guidelines). PhD students and early career researchers (in the first 10 years of research activities) should be included in the network/project, and there should be a plan for, how to include and integrate early career researchers/PhD students.

The amount sought from SNS should be max. 500.000 SEK (total grants of 3 mill SEK). Grants are for 1,5 years of activities, from January 2023 to end of June 2024. Projects/networks must have co-financing for at least 50 % of the total budget.

Deadline for application submission is October 14, 2022 at 24:00 CEST.

 

Application form

Call text

Gender equality guidelines

 

 

Swedish text

Nordic Forest Research (SNS) har, som samarbetsorgan till Nordiska ministerrådet, varit en samlande faktor i nordisk skogsforskning sedan grundandet 1972. I år blir SNS 50 år och det firar vi med en extra utlysning av pengar till forskningsprojekt och forskningsnätverk.

 

Diskussionen om skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden i skogen är ofta het och starkt polariserad i de nordiska länderna. Det handlar bland annat om effekterna av att introducera nya trädslag, hur man sköter gamla skogar för att maximera ekosystemtjänsterna och skogsskötsel i allmänhet.

Med denna utlysning vill SNS blicka mot framtiden. Vi vill använda den kunskap som ackumulerats under de senaste 50 åren som en solid vetenskaplig grund för en konstruktiv dialog om framtidens skogsbruk.

Övergripande fokus för denna utlysning är resursförvaltning och biologisk mångfald i nordiska skogar, med tonvikt på samspelet mellan dessa. Hur kan vi använda kunskapen från forskningen under de senaste 50 åren för att säkerställa produktiva ekosystem i skogen för framtiden? Vad har vi lärt oss under de senaste decennierna och vilka kunskapsluckor finns fortfarande eller har uppstått de senaste åren?

Syftet med utlysningen är att främja samarbete och stärka skogsforskningen över hela Norden. Den ska bidra till en bättre plattform för diskussioner om perspektiv på framtidens skogsbruk i Norden. Bidrag ges till både forskningsprojekt och forskningsnätverk.

Villkor för att beviljas finansiering finns i utlysningstexten. Viktigt är att män och kvinnor måste representeras av minst 40 % av deltagarna i projektet/nätverket, och det bör finnas en jämställdhetsplan (se även våra riktlinjer för jämställdhet). Unga doktorander och forskare (i de första 10 åren av sin forskningsverksamhet) bör ingå i nätverket/projektet, och det bör finnas en plan för hur man ska inkludera unga forskare/doktorander.

Maxbelopp att söka är 500 000 SEK. Bidrag ges för aktiviteter under 1,5 år från januari 2023 till slutet av juni 2024. Projekt/nätverk måste ha medfinansiering för minst 50 % av den totala budgeten.

Deadline för ansökan är den 14 oktober 2022 kl. 24:00 CEST.

 

Ansökningsblankett

Utlysningstext

Jämställdhetsriktlinjer

Do you know someone interested?