Statistics show: The Nordic region is a world player in the supply of forest products

Text på svenska längre ner

Despite having only 1.6% of the world’s forested area, the Nordic countries account for 13% of the world’s wood pulp production, 15% of sawn timber exports, and 18% of exported paper and paper products. Within Europe, 30% of total sawn softwood timber comes from the Nordic countries.

SNS (SamNordisk Skogforskning/Nordic Forest Research) has compiled a report with forest statistics for the five Nordic countries. The report contains data on forest resources, industrial production, trade, raw material prices, the environment and climate benefits.

“We have needed this report for a long time. When we talk about the importance of Nordic forests in Europe and the world, it is highly valuable that we can support what we say with numbers,” says Jonas Rönnberg, head of the SNS secretariat.

The Nordic Forest Statistics 2020 report has been a pilot study of what data is most in demand and what statistics are available. The assignment went to consultants Mats Hannerz (Silvinformation) and Håkan Ekström (Wood Resources International) who together have reviewed and processed different statistical sources for the report’s contents. Wood Resources International has been working for decades on global and regional forest analyses, which require statistical data in their own right.

“Exports, imports and prices can quickly rise or fall, and it is important to have the most up to date figures possible. Therefore, much of our data is current through 2019 or even 2020,” says Håkan Ekström.

Growing forests are also of great importance for carbon dioxide sequestration. Reports to the UN Climate Secretariat UNFCCC are important to show how emissions change over time and how they are balanced by carbon that is sequestered in forests and wood products. In the same way, reports to the IUCN on protected areas are important to see how countries live up to the Aichi target that 17% of the Earth’s land and water surface should be set aside for biodiversity and ecosystem services. Here, Denmark, Iceland and Norway have exceeded the target, while Finland and Sweden have some way to go. However, Finland and Sweden lead Europe in area of strictly protected forest.

“We hope that the report will be discussed and that there is demand for an annual update. There may be other issues that need to be addressed, but about which it is currently tricky to find data that is harmonized among countries. These include gender equality, labour availability, outdoor activities and other aspects of multiple use of forests,” says Mats Hannerz.

Download the report

 

 

 

På svenska

Statistiken visar: Norden är hela världens skogsskafferi

Norden är en världsspelare i den globala försörjningen av skogsprodukter. Trots att de nordiska ländernas skogar bara täcker 1,6 % av världens skogsmarksareal står länderna för 13 % av världens pappersmassaproduktion, 15 % av exporten av sågade trävaror och 18 % av exporten av papper och pappersprodukter. I ett europeiskt perspektiv kommer 30 % av den samlade produktionen av sågat barrtimmer från Norden.

 

 

SNS (SamNordisk Skogforskning) har sammanställt en rapport med skoglig statistik för de fem nordiska länderna. Rapporten innehåller data om skogstillgångar, industriproduktion, handel, råvarupriser, miljö och klimat.

– Den här sammanställningen har vi haft behov av länge. När vi pratar om den nordiska skogens betydelse i Europa och världen är det av stort värde att vi kan visa det med siffror, säger Jonas Rönnberg, ledare för sekretariatet vid SNS.

Rapporten Nordic Forest Statistics 2020 är framtagen som en pilotstudie av vilka uppgifter som är mest efterfrågade och möjliga att hitta statistik för. Uppdraget gick till konsulterna Silvinformation (Mats Hannerz) och Wood Resources International (Håkan Ekström) som tillsammans har granskat och bearbetat olika statistikkällor för rapportens innehåll. Wood Resources International jobbar sedan decennier med globala och regionala skogsanalyser, som i sin tur kräver statistiska data.

– Export-, import- och prisuppgifter kan snabbt röra sig uppåt och neråt, och här är det viktigt med så färska siffror som möjligt. Därför har vi många uppgifter som är aktuella 2019 och även 2020, säger Håkan Ekström.

Den växande skogen har också stor betydelse för koldioxidupptaget. Rapporterna till FN:s klimatsekretariat UNFCCC är viktiga för att se hur utsläpp förändras över tiden och hur de balanseras av det kol som byggs in i skog och skogsprodukter. På samma sätt är rapporterna till IUCN om skyddade arealer viktiga för att se hur länderna lever upp till Aichi-målet om att 17 % av jordens land- och vattenyta ska bevaras för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här har Danmark, Island och Norge passerat målsnöret, medan Finland och Sverige har en bit kvar. När det gäller skyddad skogsmark ligger Finland och Sverige i topp i Europa i fråga om areal strikt skyddad skog.

– Vi hoppas att rapporten kommer att diskuteras och att det finns efterfrågan på en årlig uppdatering. Det kan finnas många andra frågor som också behöver belysas, men där det i dagsläget är lite svårt att hitta data som är harmoniserade mellan länderna. Det kan gälla jämställdhet, arbetskraft, friluftsliv och olika aspekter av skogens mångbruk, säger Mats Hannerz.

Ladda ner rapporten

Do you know someone interested?

Comments are closed.