Forest fire prevention is different in a changing climate

Svensk text längre ner

In a changing climate, fire prevention has become crucial. SNS is working on a knowledge base about preventive measures to adapt forests to climate conditions and thereby protect them from fires.

 

The climate is changing in the Nordic region, increasing the risk of forest fires. Higher temperatures and increasingly erratic precipitation are creating extreme weather conditions, increasing the risk of larger and more frequent forest fires.

Climate and forests both vary considerably within the Nordic region. However, similarities among the countries make cross-border collaboration and knowledge exchange on managing increased fire risk valuable. The new report from Nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand contributes to this work, compiling knowledge to facilitate and accelerate Nordic learning and collaboration on forest management and fire prevention under changing climate conditions.

Forest management is a key component in fire prevention. Suitable management practices can promote stand diversity, fuel discontinuity, and easy access to vulnerable sites, factors mitigating the risk of uncontrollable fire. These preventive measures however have conflicting impacts on goals for biodiversity, conservation, productivity, fire safety, carbon sequestration, and public acceptance.

Download “Knowledge compilation on forest fires in the Nordic region” (Free of charge)

 

Suggestions for joint Nordic actions

Forest management to create fire resilience while embracing multiple perspectives

Develop knowledge and share practices related to 1) forest road networks, 2) thinning, 3) fuel removal (particularly around WUIs), 4) fuel discontinuity and mineralised strips, 5) forest structures and compositions better adapted to changing and unstable climate conditions, 6) fragmentation and implementation of varying stand ages, and 7) prescribed burning.

Create common guidelines regarding sustainability and fire resilience for Nordic forests.

Facilitate cross-border dialogue to address conflicting perspectives (such as biodiversity, productivity, fire prevention, and carbon sequestration).

 

Cross border communication and harmonisation of terminology and methods

Streamline communication  among the Nordic countries 

Develop and formalise common terminologies and processes

Harmonise data-gathering methods to facilitate efficient Nordic research projects and learning within the region.

 

Developing the legislative framework

Develop knowledge and policy making regarding legislation on fire safety and forest management. For example, MSB has identified a need to address the allowed distance between buildings and forests or fuels.

 

Spreading information and raising awareness 

Create and share information materials via various media (apps, videos, signs, brochures etc.) to inform public and forestry actors about their roles and responsibilities in fire prevention.

 

Rapid action through adequate information, monitoring and multiple-level cooperation

Share knowledge to train well-informed silvicultural workers to mitigate fire risks and act correctly in case of fire

Investigate and share knowledge on whether monitoring and extinction responsibilities can be delegated to forest and landowners, complementing firefighting services’ efforts. 

 

Swedish text

I ett förändrat klimat är det avgörande att arbeta förebyggande för att förhindra att skogsbränderna blir fler. SNS skapar en kunskapsbas om förebyggande åtgärder för att anpassa skogarna till nya klimatförhållanden och på det sättet skydda dem från bränder.

 

Klimatet förändras i Norden, vilket ökar risken för skogsbränder. Högre temperaturer och allt mer oregelbunden nederbörd skapar extrema väderförhållanden, vilket ökar risken för större och mer frekventa skogsbränder.

Både klimat och skogar varierar avsevärt inom Norden. Men det finns också många likheter mellan länderna som gör samarbete och utbyte av kunskap om hur man kan hantera den ökade brandrisken värdefullt. Den nya rapporten från Nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand bidrar till det arbetet och samlar kunskap för att underlätta och påskynda nordiskt lärande och samarbete om skogshantering och brandprevention under förändrade klimatförhållanden.

Skogsskötsel är en nyckelkomponent i det förebyggande brandarbetet. Rätt skötselmetoder kan främja mångfalden i skogen, hålla borta bränsle för bränder och se till att det går att nå sårbara platser – alla dessa är faktorer som minskar risken för en okontrollerbar skogsbrand.

Download “Knowledge compilation on forest fires in the Nordic region” (Free of charge)

 

Förslag på gemensamma nordiska åtgärder

Skogsförvaltning för att skapa motståndskraft mot brand och samtidigt se till flera perspektiv

• Utveckla kunskap och dela praxis relaterade till 1) skogsvägnät, 2) gallring, 3) avlägsnande av bränsle (särskilt kring WUI), 4) bränslediskontinuitet och mineraliserade remsor, 5) en skogsstruktur och sammansättning bättre anpassad till förändrade klimatförhållanden , 6) fragmentering och implementering av olika åldrar i beståndet, och 7) planerad brand.

• Skapa gemensamma riktlinjer för hållbarhet och motståndskraft mot brand för nordiska skogar.

• Underlätta dialog över nationsgränserna för att hantera motstridiga perspektiv (till exempel biologisk mångfald, produktivitet, brandprevention och koldioxidbindning).

 

Kommunikation över nationsgränserna och harmonisering av terminologi och metoder

• Effektivisera kommunikationen mellan de nordiska länderna.

• Utveckla och formalisera gemensamma terminologier och processer.

• Harmonisera metoder för datainsamling för att underlätta effektiva nordiska forskningsprojekt och lärande inom regionen.

 

Utveckla lagstiftningen

• Utveckla kunskap och beslutsfattande gällande lagstiftning om brandsäkerhet och skogsförvaltning. Till exempel har MSB identifierat ett behov av att ta itu med det tillåtna avståndet mellan byggnader och skogar eller bränslen.

 

Sprid information och öka medvetenheten

• Skapa och dela informationsmaterial via olika medier (appar, videor, skyltar, broschyrer etc) för att informera offentliga aktörer och skogsaktörer om deras roller och ansvar inom det brandförebyggande arbetet.

 

Snabba åtgärder genom adekvat information, övervakning och samarbete på flera nivåer

• Dela kunskap för att utbilda skogsarbetare om hur de kan minska brandrisker och agera på ett bra sätt i händelse av brand

• Hitta och dela kunskap om huruvida övervaknings- och utrotningsansvar kan delegeras till skogs- och markägare, vilket kompletterar brandbekämpningens insatser.

Do you know someone interested?

Comments are closed.